A mono reissue on gold vinyl for the Turtles 1970 album.

A mono reissue on gold vinyl for the Turtles 1970 album.

767004805115